CARNIVAL Pilots 2023

February 2023

This is the documentation of the pilot practices of the CARNIVAL series.

Producer/Director of Research: Yifan Gong

Documentation Operator: Ruijun Zhang, Xin Wei, Yifan Gong

Participants: Yifan Gong, Yuan Liu, Chenli Wu, Sheng Zhu, Yingzi Feng

CARNIVAL Pilot 2 Concentrated Edition (Theatre of One)

CARNIVAL Pilot 1 and Pilot 2 Duets Concentrated Edition (Intersubjectivity)

Yifan Gong's Theatre of One full process

Master cam:

Side cam:

Yifan's Instant Notation

Yuan Liu's Theatre of One full process

Master cam:

Side cam:

Drawing details after Yuan Liu's performance

Chenli Wu's Theatre of One full process

Master cam:

Side cam:

Drawing details after Chenli Wu's performance

Special Take: Yifan Gong and Chenli Wu Duet

Master cam:

Side cam:

Final Drawing Presentation